melegal blog
melegal blog
În contextul creșterii numărului de cazuri de infectare cu noul virus Covid-19 pe teritoriul Republicii Moldova și având în vedere recomandările Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, se impune ca angajatorii să aplice o serie de măsuri pentru protejarea sănătății salariaților. Iar una din soluțiile alternative pe timp de COVID 19 o reprezintă munca la domiciliu.

Pentru companiile care au implementat anterior prestarea muncii la distanță, cunoscută și sub denumirea Remote Work Policy, reprezintă un avantaj, deoarece au cadrul de reglementare deja implimentat, spre deosebire de celelalte companii care trebuie să implimenteze acum munca la domiciliu.

Realizarea muncii la domiciliu se poate realiza respectându-se următoarele condiții:
Art. 290 alin.(1) Codul muncii stabilește că salariaţii cu munca la domiciliu sunt considerate persoanele care au încheiat un contract individual de muncă privind prestarea muncii la domiciliu cu folosirea materialelor, instrumentelor şi mecanismelor puse la dispoziţie de angajator sau procurate din mijloace proprii.

1. Munca salariatului poate fi îndeplinită la domiciliu.
2. Obținerea acordului salariatului de a presta munca la domiciliu.
3. Lucrările puse în sarcina salariaţilor cu munca la domiciliu nu le pot fi contraindicate conform certificatului medical.
4. Munca la domiciliu trebuie să se execute în condiţii de respectare a normelor de securitate şi sănătate în muncă.
5. Încheierea unui acord adițional la contractul de muncă prin care se modifică locul de prestare a muncii. Acordul urmează a fi întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, fiecare exemplar având aceiași forță juridică.

Acordul adițional la contractul individual de muncă trebuie să conțină următoarele clauze:
1. Modificarea locului de prestare a muncii domiciliul salariatului.
2. Reglementarea modului cum vor fi puse la dispoziția salariatului materialele, instrumentele şi mecanismele de îndeplinire a muncii (dacă ele sunt necesare pentru îndeplinirea muncii, precum și stabilirea faptului dacă ele vor fi asigurate de angajator sau vor fi procurate de salariat). După caz prevederea modului în care va fi preluată producția finită.
3. Durata. Durata acestui acord este stabilită de angajator și salariat și este în strictă legătură cu COVID 19, iar la reluarea de către angajator a activității la sediu se va remite salariatului un preaviz în termenul stabilit de părți.
4. Programul de muncă. Angajatorul și salariatul în cadrul perfectării acordului privind prestarea muncii la domiciliu pot menține sau reduce durata zilnică a timpului de muncă. Cu excepția telemuncii (utilizarea tehnologiilor informaționale de prestare a muncii), în cadrul căreia salariatul poate avea regim on-line sau offline și astfel angajatorul are posibilitatea să verifice respectarea programului de muncă, în celelalte cazuri respectarea timpului de muncă este la latitudinea salariatului. Pentru evitarea oricăror litigii angajatorul și salariatul ar trebui să prevadă în anexa la contractul de muncă modul în care angajatorul va verifica respectarea timpului de muncă de către salariat. Verificarea respectării timpului de muncă efectiv dedicat de către salariat pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu poate fi destul de anevoiasă pentru angajator, motiv pentru care este de preferat ca părțile să prevadăî termenii de predare a lucrărilor sau alt mecansim de monitorizare.
5. Indemnizații suplimentare. De menționat că în cazul folosirii de către salariatul cu munca la domiciliu a instrumentelor şi mecanismelor proprii, acestuia i se plăteşte o compensaţie pentru uzura lor. Plata acestei compensaţii, precum şi compensarea altor cheltuieli legate de prestarea muncii la domiciliu, se efectuează de angajator în modul stabilit de acordul adițional la contractul individual de muncă.
6. Normele de securitate și sănătate în muncă. De asemenea angajatorul trebuie să se asigure că salariatul este familiarizat cu normele de securitate și sănătate în muncă. Având în vedere faptul că statul promovează mesajul „STAI ACASĂ", angajatorul trebuie să emită un ghid privind instrucțiunile necesare de a fi respectate în condițiile îndeplinirii muncii la domiciliu.

Concluzii:
Susținem faptul că specificul activității angajatorului permite îndeplinirea e către salariat a muncii la domiciliu și părțile au ajuns la un numitor comun, atunci, în condițiile actuale, aceasta reprezintă o soluție care trebuie utilizată în sfera muncii.
+373 78 775 776
Moldova, mun. Chișinău
str. Mihai Viteazul 15A
Digital Park, et. 3
melegal
creat de
Contacte
Macovei Enachi
Casa de Avocatură