melegal blog
melegal blog
CONCEDIUL ANUAL PLĂTIT
Orice salariat care lucrează în baza unui contract individual de muncă are dreptul la concediu de odihnă anual. Desigur că și persoanele încadrate în raporturi juridice de muncă atipice au dreptul la concediu anual plătit, doar că acolo sunt anumite particularități de reglementare.

În cele ce urmează ne vom referi la procedura acordării concediului anual plătit prin prisma reglementărilor Codului muncii.


PREVEDERI GENERALE
Un răspuns cert la aceasta întrebare este greu de dat.
Art. 112 alin. (1) Codul muncii prevede că dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat pentru toţi salariaţii.
Concediul anual urmează a fi folosit conform programării prestabilite în fiecare an, amânarea concediului pentru anul următor se permite în mod limitativ în cazurile prevăzute de lege.

Legea prevede că acest concediu urmează a fi folosit în natură, compensarea acestuia în bani poate avea loc doar în cazurile limitativ prevăzute de lege și anume: în caz de suspendare (art.76 lit.e) şi m), art.77 lit.d) şi e) şi art.78 alin.(1) lit.a) şi d)) sau încetare a contractului individual de muncă, salariatul are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite.

N.B: Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate fi obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Orice înţelegere prin care se renunţă, total sau parţial, la acest drept este nulă.
PROGRAMAREA CONCEDIILOR ANUALE
Programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul următor se face de angajator, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor, cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfârşitul fiecărui an calendaristic. La programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont atît de dorinţa salariaţilor, cât şi de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii.

  • Salariaţilor ale căror soţii se află în concediu de maternitate li se acordă, în baza unei cereri scrise, concediul de odihnă anual concomitent cu concediul soţiilor.
  • Salariaţilor în vârstă de până la 18 ani, părinţilor care au 2 şi mai mulţi copii în vârstă de până la 16 ani sau un copil cu dizabilităţi şi părinţilor singuri care au un copil în vârstă de până la 16 ani concediile de odihnă anuale li se acordă în perioada de vară sau, în baza unei cereri scrise, în orice altă perioadă a anului.

Programarea concediilor de odihnă anuale este obligatorie atât pentru angajator, cât şi pentru salariat. Salariatul trebuie să fie prevenit, în formă scrisă, despre data începerii concediului cu cel puţin 2 săptămîni înainte.

N.B. La programarea concediilor de odihnă anuale se vor respecta următoarele condiţii:

  • concediul va fi planificat pentru fiecare salariat, astfel încît o dată la 3 ani să coincidă cu sezonul estival;
  • soţii care lucrează la aceeaşi unitate au dreptul la concediu în acelaşi timp.

DURATA CONCEDIULUI ANUAL PLĂTIT
Durată minimă a concediului anual plătit este de 28 de zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare. Pentru salariaţii din unele ramuri ale economiei naţionale (învăţămînt, ocrotirea sănătăţii, serviciul public etc.), prin lege organică, se poate stabili o altă durată a concediului de odihnă anual (calculată în zile calendaristice).

N.B. Durata concediilor medicale, a celor de maternitate şi de studii nu se include în durata concediului de odihnă anual. În caz de coincidenţă totală sau parţială a concediului cu unul din concediile menţionate, în baza unei cereri scrise a salariatului, concediul de odihnă anual nefolosit integral ori parţial se amînă pe perioada convenită prin acordul scris al părţilor sau se prelungeşte, respectiv, cu numărul zilelor indicate în documentul, eliberat în modul stabilit, privitor la acordarea concediului corespunzător în cadrul aceluiaşi an calendaristic.
MODUL DE ACORDARE A CONCEDIULUI ANUAL PLĂTIT
Potrivit regulei generale concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariaţilor după expirarea a 6 luni de muncă la unitatea respectivă. Concediul de odihnă pentru primul an de muncă poate fi acordat salariatului şi înainte de expirarea a 6 luni de muncă la unitate dacă angajatorul și salariatul au realizat un acord în acest sens. De asemenea, salariaților transferaţi dintr-o unitate în alta concediul de odihnă anual li se poate acorda şi înainte de expirarea a 6 luni de muncă după transfer.

În schimb în următoarele cazuri înainte de expirarea a 6 luni de muncă la unitate, concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă, în baza unei cereri scrise, următoarelor categorii de salariaţi:

  • femeilor – înainte de concediul de maternitate sau imediat după el;
  • salariaţilor în vârstă de până la 18 ani;
  • altor salariaţi, conform legislaţiei în vigoare.

Astfel în aceste trei cazuri enunțate supra, daca există cererea salariatului respectiv angajatorul este obligat să o accepte.

concediul de odihnă anual poate fi acordat integral sau, în baza unei cereri scrise a salariatului, poate fi divizat în părţi, una dintre care va avea o durată de cel puţin 14 zile calendaristice
În ceea ce privește concediul de odihnă anual pentru următorii ani de muncă acesta poate fi acordat salariatului, în baza unei cereri scrise, în orice timp al anului, conform programării stabilite.

Legislația muncii admite fracționarea concediului. Astfel concediul de odihnă anual poate fi acordat integral sau, în baza unei cereri scrise a salariatului, poate fi divizat în părţi, una dintre care va avea o durată de cel puţin 14 zile calendaristice.

Concediul de odihnă se acordă anual conform programării, iar angajatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru ca salariaţii să folosească concediile de odihnă în fiecare an calendaristic. Concediul de odihnă anual poate fi amânat sau prelungit în cazul aflării salariatului în concediu medical, îndeplinirii de către acesta a unei îndatoriri de stat sau în alte cazuri prevăzute de lege.

În baza unei cereri scrise, salariatul poate folosi concediul de odihnă anual pentru un an de muncă, cu suspendarea sau încetarea ulterioară a contractului individual de muncă, primind compensaţia pentru celelalte concedii nefolosite. În perioada valabilităţii contractului individual de muncă, concediile nefolosite pot fi alipite la concediul de odihnă anual sau pot fi folosite aparte (în întregime sau fracţionat, conform art.115 alin.(5) Codul muncii) de către salariat în perioadele stabilite prin acordul scris al părţilor.

În cazuri excepţionale, dacă acordarea integrală a concediului de odihnă anual salariatului în anul de muncă curent poate să se răsfrîngă negativ asupra bunei funcţionări a unităţii, o parte din concediu, cu consimţămîntul scris al salariatului şi cu acordul scris al reprezentanţilor salariaţilor, poate fi amânată pentru anul de muncă următor. În asemenea cazuri, în anul de muncă curent, salariatului i se vor acorda cel puțin 14 zile calendaristice din contul concediului de odihnă anual, partea rămasă fiindu-i acordată până la sfîrșitul anului următor.

Concediul de odihnă anual se acordă salariatului în temeiul ordinului emis de angajator.

N.B. Este interzisă neacordarea concediului de odihnă anual timp de 2 ani consecutivi, precum şi neacordarea anuală a concediului de odihnă salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani şi salariaţilor care au dreptul la concediu suplimentar în legătură cu munca în condiţii vătămătoare.
INDEMNIZAŢIA DE CONCEDIU
Pentru perioada concediului de odihnă anual, salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu care nu poate fi mai mică decât mărimea salariului mediu pentru perioada respectivă. Modul de calculare a indemnizaţiei de concediu este stabilit de Guvern.

Indemnizaţia de concediu se plăteşte de către angajator cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu.

În caz de deces al salariatului, indemnizaţia ce i se cuvine, inclusiv pentru concediile nefolosite, se plăteşte integral soţului (soţiei), copiilor majori sau părinţilor defunctului, iar în lipsa acestora – altor moştenitori, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

N.B. În caz de revenire înainte de termen a salariatului din concediul anual plătit indemnizația de concediu nu se restituie.
RECHEMAREA DIN CONCEDIU
Salariatul poate fi rechemat din concediul de odihnă anual prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului, numai cu acordul scris al salariatului şi numai pentru situaţii de serviciu neprevăzute, care fac necesară prezenţa acestuia în unitate.

Retribuirea muncii salariatului rechemat din concediul de odihnă anual se efectuează în baze generale. În caz de rechemare, salariatul trebuie să folosească restul zilelor din concediul de odihnă după ce a încetat situaţia respectivă sau la o altă dată stabilită prin acordul părţilor în cadrul aceluiaşi an calendaristic. Dacă restul zilelor din concediul de odihnă nu au fost folosite din oricare motive în cadrul aceluiaşi an calendaristic, salariatul este în drept să le folosească pe parcursul următorului an calendaristic. Folosirea de către salariat a părţii rămase a concediului de odihnă anual se efectuează în temeiul ordinului angajatorului.

N.B. Refuzul salariatului de a-şi folosi partea rămasă a concediului de odihnă anual este nul (art. 9 alin. (11) şi art.112 alin.(2) Codul muncii).
Tatiana MACOVEI
Avocat Asociat
Au rămas careva întrebări?
Lasă-ne datele tale și revenim cu un apel
Solicită apel
Lasă-ne datele tale, iar noi te apelăm în curînd
+373 78 775 776
Moldova, mun. Chișinău
str. Mihai Viteazul 15A
Digital Park, et. 3
melegal
creat de
Contacte
Macovei Enachi
Casa de Avocatură*
* Casa de Avocatură MacoveiEnachi reprezintă o Societate civilă creată de Biroul Asociat de Avocați Macovei și Partenerii și Cabinetul Avocatului Enachi Vitalie