melegal blog
melegal blog
COMUNICAT
Casa de Avocatură MACOVEI ENACHI
pe marginea deciziei CED a UAM din 05.07.2021
În legătură cu vehicularea în spațiul public a informației despre suspendarea licenției avocaților din cadrul Casei de Avocatură MACOVEI ENACHI, BAA Macovei și Partenerii și CA Enachi Vitalie, fondatorii SC Casa de Avocatură MACOVEI ENACHI vin cu următoarele informații.
Pe marginea suspendării licențelor avocaților SC „Casa de Avocatură MACOVEI ENACHI"
Licențele avocaților nominalizați în decizia CED a UAM din 05.07.2021 NU au fost suspendate, față de aceștia s-a aplicat sancțiune disciplinară sub formă de amendă în diferite mărimi, sancțiune executorie în termen de 30 de zile de la momentul adoptării deciziei de sancționare. Doar în cazul în care avocații nu vor achita în termenul nominalizat amenda, licența acestora poate fi suspendată.

Avocații SC Casa de Avocatură MACOVEI ENACHI vor contesta decizia nominalizată în legătură cu dezacordul total față de această, conform procedurilor și termenelor legale prevăzute.
Pe marginea cauzei disciplinare înaintată în temeiul plangerii nr. C1009/2021
În aprilie 2021 o parte din avocații SC Casa de Avocatură MACOVEI ENACHI au fost informați despre parvenirea plângerii cet. Criucicov Denis, fost administrator a „Stellar Group" SRL, care a adus o serie de învinuiri avocaților SC Casa de Avocatură MACOVEI ENACHI, în legătură cu faptul că a fost demis din funcția de administrator de către fondatorul companiei, care era reprezentat de către avocatul Enachi Vitalie, în special:

1. Avocatul Enachi Vitalie a avut un comportament etic incorect față de acesta;
2. Avocatul Macovei Gheorghe, împreună cu avocatul Enachi Vitalie, Macovei Tatiana, Cașu Teodor acționează iresponsabil față de publicitatea avocațială difuzată prin aceea că:
- Dispun de pagină în rețeaua Facebook;
- Dețin un site la adresa melegal.md;
- Își fac publicitate personală prin procedee incompatibile cu demnitatea profesiei de avocat în scopul dobândirii clientelei și duc în eroare publicul care accesează datele acestora în special în ce privește forma de organizare juridică.

În urma examinări cauzei disciplinare CED a constatat că:
1. Avocații și avocații stagiari au comis o abatere disciplinară în timpul activității de avocat prin publicarea, plasare, difuzarea, distribuirea publicității unei forme de exercitare a activității de avocat inexistente pe teritoriul RM, adică Casă de Avocatură MACOVEI ENACHI, prin procedee incompatibile în scopul dobîndirii clientelei contrar restricțiilor de publicitate.

2. Avocații și avocații stagiari au comis o abatere disciplinară prin încălcarea concurenței loiale și utilizarea procedeelor inadmisibile în publicitatea avocațială prin publicarea informației neveridice, neautentice și lipsită de onestitate și prudență.

În acest sens CED a UAM a constatat că:
1. Utilizarea sintagmei Casa de avocatură Macovei Enachi este contrar Legii cu privire la avocatură.
2. Promovarea avocaților ce fac parte din SC Casa de avocatură Macovei Enachi este o manifestare de concurență neloială.
Pe marginea dreptului încălcat a petiționarului
În primul rînd, atragem atenția că comisia a fost sesizată de către o persoană fizică care s-a considerat a fi vătămată prin comportamentul avocatului Enachi Vitalie, iar în acest sens Comisia a reținut (pag. 10) "... cu referire la capătul de cerere în care petiționarul solicită atragerea la răspundere disciplinară a avocatului Enachi Vitalie pentru faptul că în cadrul discuției purtate la data de 31.03.2021 nu s-a identificat și nu i-a prezentat împuternicire la reprezentarea, a vorbit urât și brutal prin ce a încălcată normele admise în comportamentul unui avocat, Comisia le respinge ca nefondat. ... "

Prin urmare, NU există un drept încălcat a petiționarului Criucicov Denis, fapt constatat clar de CED, prin urmare aceasta permitea respingerea cererii petiționarului, or din punct de vedere al procedurii administrative sub incidența căruia cade și procedura în fața CED, anume existența dreptului vătămat urma a fi o premisă obligatorie pentru sancționare.
Pe marginea existenței încălcării legislației de avocații SC Casei de Avocatură Macovei Enachi
Atenționăm că în acțiunile avocaților Societății Civile Casa de Avocatură Macovei Enachi, respectiv a fondatorilor Biroul Asociat de Avocați "Macovei & Partenerii" și Cabinetul Avocatului "Enachi Vitalie" nu există nici o abatere de la legislația în vigoare ce reglementează activitatea avocatului.
Organizarea avocaților
Avocații fondatori ai Societății Civile Casa de Avocatură Macovei Enachi activează în strictă conformitate cu Legea cu privire la avocatură din 19.07.2002, în așa mod fiecare din avocați este înregistrat într-o formă de organizare prevăzută de articolul 29 a Legii cu privire la avocatură:

 • Biroul Asociat de Avocați "M. Macovei și Partenerii" fiind înregistrat sub numărul 108 în Registrul Cabinetelor avocaților și Birourilor Asociate de Avocați;

 • Cabinetul Avocatului "Enachi Vitalie" fiind înregistrat sub numărul 1475 în Registrul Cabinetelor avocaților și Birourilor Asociate de Avocați;
Informația respectivă este publică și poate fi accesată de orice persoană interesată pe site Ministerul Justiției al RM - https://justice.gov.md, la rubrica https://justice.gov.md/public/files/dir_prof_si_serv_jurid/

În acest sens apreciem drept nefondată poziția CED în partea în care se consideră că avocații vizați au ascuns în vreun mod forma sa de organizare sau au desfășurat activitatea într-o formă neprevăzută de Legea cu privire la avocatură.
Societatea civilă - Casa de Avocatură
Casa de Avocatură Macovei Enachi este sintagma ce descrie uniunea formată prin contract de societate civilă între 2 entități juridice B.A.A. „M. Macovei și Partenerii" și C.A. „Enachi Vitalie" în temeiul art. 1339 Cod Civil (actual art. 1926 Cod Civil) pentru desfășurarea în comun a activității profesionale, fără constituirea unei forme de organizare și exercitare a profesiei de avocat separată.

Societatea Civilă „Casa de Avocatură Macovei Enachi": nu este o formă de organizare a avocaților vizați de CED și nu se prezintă individual în raport cu terții, clienții sau autoritățile. Societatea civilă este o entitate legală creată în baza de contract, ce nu poate fi supusă înregistrării sau unei proceduri similare de control sau autentificare.

Constatăm o poziție absolut contradictorie a CED a UAM, care pe de o parte indică că (pag. 9) "... În felul în care la moment se prezintă societatea civilă profesională de avocați cu denumirea Casa de Avocatură Macovei Enachi ea nu este interzisă de lege …",
iar pe dea altă parte indică că:
 • pag. 9 "... orice formă asociativă a avocaților trebuie înregistrată în registre publice, în primul rând la Uniunea Avocaților ...";
 • pag. 8 "... membrii acestei societăți civile urmau a aduce la cunoștință cel puțin Baroului Chișinău că există așa o societate profesională de avocați, care sunt scopurile acestei societăți precum și persoanele care fac parte din această societate …";

Cu alte cuvinte, avocații vizați sunt învinuiți de încălcarea anumitor interdicții inexistente, iar față de aceștia sunt impuse anumite obligații în lipsa normelor imperative legale sau subordonate legii.

Societatea civilă - scopuri economice sau comerciale
Apreciem drept absolut inadmisibilă poziția CED a UAM în conformitate cu care " … Comisia reiterează că societatea civilă (...) își bazează existența pe dispozițiile art. 1339-1354 din Codul civil și nu are personalitate juridică, și nu ar trebui să fie constituită în scopuri economice sau comerciale ".

Este o poziție absolut lipsită de fundament juridic și contrară principiilor generale de drept, care nu face față înaltei poziții a avocaților membri CED, or faptul lipsei unei personalități juridice a unei entități nu o egalează cu o entitate ce nu are scopuri lucrative (economice sau comerciale) și desigur nu o egalează cu organizațiile necomerciale, care de fapt au personalitate juridice.

O asemenea apreciere arbitrară a dispozițiilor legale cu privire la contracte nu putea să aducă la un alt rezultat decât aprecierea absolut eronată a obligației avocaților de asi crea o asociație în temeiul art. 33 al Legii cu privire la avocatură, entitate care reglementează o altă formă de asocierea a avocaților în persoană, dar nu a Birourilor Asociate de Avocați și/sau a Cabinetelor Avocaților și nu are nici o legătură cu contractul de societate civilă.

Mai mult o asemenea apreciere eronată a legislației și principiilor dreptului civil a impus o analogie periculoasă instituită de CED a UAM și anume înregistrarea unui contract de societate civilă la Uniunea Avocaților și/sau Baroul Avocaților.

Utilizarea sintagmei de "expert" de către avocați, participarea la conferințe
O poziție absolut confuză este manifestată de CED a UAM în ceea ce privește utilizarea de avocați a cuvântului "expert", reieșind din poziția acesteia - pag. 9 "... Conform actelor prezentate de petiționar este evident faptul că Casa de Avocatură promovează intens serviciile sale juridice, avocații și avocații stagiari denumindu-i experți, specialiști …"; sau - pag. 13 "... pe același sait la rubrica https://melegal.md/blog este indicat opinia expertului unde sunt publicate informații cu caracter juridic pe diferite tematici scrise de avocatul Olga Luca-Secrieru, avocatul Stagiar Augustina Prisacari, Macovei Tatiana, ș.a. …". În viziunea comisiei aceasta este o încălcare a legislației în vigoare.

În primul rând, amintim că reieșind din prevederile art. 53 alin (7) al Legii cu privire la avocatură "Avocatul poate să se specializeze în anumite ramuri ale dreptului şi să-şi exercite profesia conform specializării.", prin urmare, însuși legea creează premisele pentru avocat și dreptul acestuia de a fi specialist/expert într-un domeniu, fapt care nu este o încălcare disciplinară.

În al doilea rând, ne vom întreba retoric - Este oare interzis pentru un jurist care are titlul de doctor în drept într-un anumit domeniu să utilizeze titulatura de specialist/expert în domeniu în care s-a specializat din punct de vedere științific? În acest sens avocatul Macovei Gheorghe fiind doctor în drept și specializat în materie de insolvabilitate sau avocatul Macovei Tatiana fiind doctor în drept și specializat în materie de dreptul muncii - nu pot utiliza cuvintele de expert/specialist în domeniu?

Apreciem poziția comisiei în acest sens absolut nefondată și arbitrară, fără un fundament juridic și lipsită de raționament. Or, numai în așa condiții CED a UAM putea constata cu titlu de încălcare disciplinarăpromovarea prin participarea la conferințe" - pag. 14 „... Suplimentar, Comisia a constatat că avocații și avocații stagiar vizați participă la Conferințe naționale și internaționale plasând anunțuri în mediu on-line folosind ca formă de organizare a activității sale Casa de avocatură. …"
Încălcarea restricțiilor de publicitate/concurență neloială
În poziția sa, CED a UAM a constatat că avocații vizați au încălcat regulile privind publicitatea, prin încălcarea standardelor privind publicitatea în partea în care:
 • Au utilizat și au mediatizat - Casa de Avocatură Macovei Enachi;
 • Au utilizat și mediatizat site-ul melegal.md prin articole și informații publicate;
 • Au utilizat denumiri comerciale - managing partner, managing director, etc;
 • Au utilizat profilurile facebook pentru a promova Casa de Avocatură Macovei Enachi;
 • Au utilizat sintagma experți față de avocați;
 • Au promovat Casa de Avocatură prin participarea la Conferințe naționale și internaționale;
 • Etc.
Cu părerea de rău CED a UAM s-a limitat doar a aduce învinuiri fără a indica acea normă care prevede abaterea disciplinară, componența ei, acțiunile ce cad sub incidența ei, gravitatea ei și sancțiunea prevăzută.

Este ieșit din comun ca orice persoană învinuită de exemplu de o infracțiune sau o contravenție să cunoască cert - fapta incriminată, norma unde este prevăzută, elementele de fapt interzise, sancțiunea clară, iar un avocat să poată fi învinuit absolut arbitrar în temeiul unor presupuse încălcări, neprevăzute expres și datorate unor interpretări extensive, defavorabile față de avocați.

Amintim că restricții cu privire la publicitate sunt prevăzute exclusiv de art. 64 a Legii cu privire la avocatură, în conformitate cu care - Avocatului i se interzice să folosească, nemijlocit sau prin intermediul unei alte persoane, procedee incompatibile cu demnitatea profesiei în scopul dobândirii clientelei. Totodată este prevăzut expres că anume - Uniunea Avocaţilor stabileşte cazurile şi măsura în care avocatul poate informa publicul cu privire la exercitarea profesiei sale.

Menționăm că până în prezent Uniunea Avocaților nu a stabilit cazurile și măsura în care avocatul poate informa publicul cu privire la exercitarea profesiei sale.

Atragem atenția că orice referire făcută la Statutul avocatului publicat în MO 08.04.2011 este neîntemeiată și ilegală, deoarece în conformitate cu art. 4 al Legii cu privire la avocatură - Cadrul juridic al activităţii de avocat se constituie din Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege, alte legi care reglementează activitatea menţionată din statutul profesiei de avocat, precum şi din tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Prin urmare nici un alt act normativ decât Legile nu pot constitui temei pentru reglementarea activității de avocat, iar actele care contravin art. 4 a Legii cu privire la avocatură nu pot fi puse la baza sancționării avocatului.

Dispozițiile art. 65 din Statutul avocatului, care nu au fost încălcate de avocații Casei de Avocatură Macovei Enachi, prezintă o serie de reglementări extensiv defavorabile care contravin art. 64 a Legii cu privire la avocatură și în temeiul art. 4 a Legii cu privire la avocatură nu constituie act care reglementează activitatea de avocat.

Subliniem că, faptul deținerii de fiecare dintre avocați vizați a unor pagini personale pe rețelele de socializare, în speță Facebook, nu reprezintă o încălcarea, or prin aceste pagini de socializare, aceștia distribuie informația expusă pe diferite pagini de Facebook, inclusiv și informația prezentată de Casa de Avocatură Macovei Enachi. Crearea unei pagini de socializare personală și distribuirea informațiilor de pe alte pagini de Facebook este un drept personal al fiecăruia, având în vedere că paginile de socializare sunt denumite cu nume/prenume, fără indicarea sintagmei "avocat„ sau alți indici ce ar demonstra că prin această pagină de socializare se pot presta servicii de asistență juridică și dobândire de clientelă de către avocații Macovei Gheorghe, Macovei Tatiana, Enachi Vitalie, Cașu Teodor, Vartolomei Ion, Secrieru (Luca) Olga, precum și avocații stagiari Lupu Vitalie, Secrieru Anton, Cotogoi Vasile, Prisacari Augustina.

Totodată, indicarea locului de muncă în cadrul creării unui profil pe rețelele de socializare, la fel, reprezintă un drept strict discreționar al fiecăruia, astfel atragem atenția că argumentele precum că avocații Macovei Gheorghe, Macovei Tatiana, Enachi Vitalie, Cașu Teodor, precum și Luca (Secrieru) Olga, Vartolomei Ion, Lupu Vitalie, Secrieru Anton, Cotogoi Vasile, Prisacari Augustina au încălcat prevederile cu privire la publicitatea avocaților prin deținerea unei pagini de socializare pe rețeaua Facebook nu reprezintă o încălcarea în sensul art. 65 din Statutul profesiei de avocat, or paginile de Facebook ale acestora nu reprezintă o sursa de publicitate ale deținătorilor în calitatea lor de avocat, fiind un cont personal, iar utilizarea acestuia nefiind reglementată prin prisma prevederilor legale ce țin de publicitatea avocaților.
Pe marginea motivelor reale ce au stat la baza examinării CED
Menționăm că aparent examinarea cauzei disciplinare s-a datorat faptului că petiționarul a fost deranjat de modul de utilizare de către avocații vizați a denumirii Casei de Avocatură și a utilizării de către aceștia a portalului melegal.md și a paginilor personale de facebook, fără a indicare care anume drept i-a fost încălcat prin aceste acțiuni.

În realitate însă plângerea pe 7 pagini adresată CED și semnată de cetățeanul Criuciciov Denis a fost înaintată de unul din membrii actuali ai Comisiei. Aici ne referim la suspiciunile ce planează asupra membrului Comisiei CED, d-na Sultan Cristina, implicarea căreia în redactarea, adresarea și insistarea asupra examinării petiției în speță este extrem de probabilă.

Or cetățeanul Criucicov Denis, petiționar în cauză este persoană care a fost destituită din funcția de administrator a „Stellar Group" SRL, interesele fondatorului căreia erau protejate de avocatul Enachi Vitalie, care a acționat în strictă conformitate cu legea și împuternicirile acordate. Totodată dl Criucicov Denis este și rudă cu d-na Sultan Cristina, fiind verișori.

Mai mult, atât compania ce prestează servicii juridice Pacrol SRL, care aparține d-nei Sultan Cristina și d-lui Sultan Oleg a fost anume acea firmă care presta servicii juridice către „Stellar Group" SRL, unde administrator era Criucicov Denis, iar ca urmare a deciziei fondatorului a pierdut acest contract.

În aceste condiții sunt clare frustrările avute de cetățeanul Criucicov Denis și verișoară acestuia d-na Sultan Cristina, considerente din care am chemat Comisia de Etică și Disciplină a Avocaților să asigură imparțialitate în examinarea cauzei.

Reieșind din faptul că Comisia de Etică și Disciplină a Avocaților nu a asigurat imparțialitate în examinarea cauzei, iar aceasta a fost transformată dintr-o procedură disciplinară într-o răzbunare și reglare de conturi între avocați oponenți în anumite litigii, vom solicita demisia de onoare a președintelui comisiei Maestrului Gafton Mihai și a membrilor responsabili Maestrul Sultan Cristina și Maestrul Prepeliță Mihaela.

+373 78 775 776
Moldova, mun. Chișinău
str. Mihai Viteazul 15A
Digital Park, et. 3
melegal
creat de
Contacte
Macovei Enachi
Casa de Avocatură*
* Casa de Avocatură MacoveiEnachi reprezintă o Societate civilă creată de Biroul Asociat de Avocați Macovei și Partenerii și Cabinetul Avocatului Enachi Vitalie